عدد رنگی مشکی پر کلاغی در چاپ


Spread the love

عدد رنگی مشکی پر کلاغی در چاپ

اگر در چاپ افست قرار است مشکی پرکلاغی شود ۸۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰۰ مناسب تر است


ارسال نظر