طراحی جلد مجله و صفحه آرایی مجله ۶۹

طراحی جلد مجله و صفحه آرایی مجله ۶۹