طراحی کارت ویزیت شرکت سقراط الکترونیک

طراحی کارت ویزیت شرکت سقراط الکترونیک

طراحی کارت ویزیت شرکت سقراط الکترونیک

نرم افزار مورد استفاده گرافیست ایلستریتور

طراحی کارت ویزیت

علاوه بر کارت ویزیت طراحی لوگو نیز انجام شده