برای گرافیست شدن چه باید کرد / بخش سوم


Spread the love

برای گرافیست شدن چه باید کرد / بخش سوم

در مطالب قبلی در خصوص حرفه ای شدن در زمینه گرافیست در بخش اول و بخش دوم به روشهایی پرداخیم.

در این مطلب به یک روش دیگر تمرینی برای موفقیت و زمینه طراحی و گرافیک می پردازیم.

پس از تمرین در دوبخش قبلی وارد این مرحله تمرینی شوید. در این مرحله نمونه های افراد و گرافیست های موفق را دیده و نمونه جدید طرح خود را برای مقایسه با طرح، طراح گرافیک قبلی بزنید.

در واقع در این مرحله نمونه کارهای یک یا چند گرافیست را برداشته و برای آن یک طرح می زنید و طرح خود را با گرافیست قبلی مقایسه می کنید.

البته این مقایسه توسط شما انجام نمی شود بلکه دیگران نظر می دهند.


ارسال نظر