چهارمین فراخوان کتاب لوگوتایپ ایرانی


Spread the love

چهارمین فراخوان کتاب لوگوتایپ ایرانی

گروه پژوهشی عفراوی چهارمین مجموعه لوگوتای پهای ایرانی را منتشر خواهد کرد. پس از استقبال از جلد اول کتاب لوگوتای پهای ایرانی و انتشار دومین و سومین کتاب. اینک فراخوان چهارمین جلد این مجموعۀ کاربردی اعام م یشود.
کتاب لوگوتای پهای ایرانی با نگرش کاربردی به ارائۀ لوگوتای پهای طراحان گرافیک ایران م یپردازد. این نخستین کتاب در این زمینه است که با دقت خاصی به ارائۀ لوگوتای پهای ایرانی به ترتیب حروف الفبا پرداخته است. انجام این شیوه، کتاب را برای طراحان گرافیک و علاقه مندان به طراحی لوگوتایپ، کاربردی و قابل استفاده کرده است.
گروه پژوهشی عفراوی قصد دارد تهیۀ جلدهای مختلف کتاب لوگوتای پهای ایرانی را همچنان ادامه دهد ب هطور یکه مرجعی کامل، قابل استفاده و قابل استناد ایجاد شود.
ارسال آثار برای این فراخوان، مهلت خاصی ندارد. کارهای ارسالی ب هترتیب زمان دریافت، در مجلدات در حال کار بررسی و در صورت تایید داوران، به چاپ خواهد رسید.
گفتنی است داوری آثار جلد اول توسط اساتید قباد شیوا، عبدالرضا چارئی، ایرج میرزا علیخانی، لادن رضایی، داریوش مختاری و مدیریت گروه، بهرام عفراوی انجام شد.

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر