گرید در تایپوگرافی


Spread the love

گرید در تایپوگرافی

گرید (graid)دستگاهی شبکه مانند است که مانند فونداسیون عمل میکنه.درزبان فارسی به آن پایه کار،صفحه ماکت و چهارچوب نیزگفته میشود.درکتاب گرید نوشته آندره جویت گرید بعنوان پایه و اساس طراحی گرافیک نام برده میشه.اگربپذیریم هدف گرید آفرینش نظم در میان آشفتگیذاست،براین اساس گرید کمک میکنه تا کاربر ملزومات طراحی رو در مکان پیش بینی شده بیابدوبا آسودگی خیال به طراحی قانونمند و دلپذیر بپردازه:
گرید با سه هدف:
۱_تکرارپذیری(repeatbility)
۲_ترکیب(composition)
۳_ارتباطات( communication)
یک طرح گرافیکی،بویژه تایپوگرافی رو به انجام میرسانه.گرید ابزاری ثابتذو منطقی برای ارتباط حروف و تصویر در صفحه است.طراحان حروف قبل از شناخت حرپف و اقلام بایستی اطلاعات راجع به گرید را بدانند و براساس نظم موجود در گرید به طراحی با حروف بپردازن.در طراحی گرید نیز اصطلاحاتی وارد شده که به امر تخصصی طراحی گرید میپردازه.
اصطلاحاتی نظیر: نوع حرف،فونت ویاقلم طراحی شده،اندازه حروف و کلمات در سطر به مراتب عنوان و گرید را شاخص می نمایانه.وبراساس تمام اطلاعات راجع به گرید شکلهای مختلف خلاقیت در تایپو گرافی شکل میگیره.
۱_ راحت خواندن شکل حروف و کلمات۲_درک ساده متن۳_به حافظه سپرده متن و شکل تایپوگرافی در جهلت مختلفی نظیر خطمعنا،خط تصویر،ارزش اعداد،مپنوتایپ،لوگوتایپ،مونوگرام و بسیاری اصطلاحات دیگه در حوزه تایپوگرافی خلاقیت را پیش روی مخاطب قرار میده.
درپایان میتوان گرید رویک نظام قانونمندرو تثبیت کننده نظم برای طراحی گرافیک بویژه تایپوگرافی بشمار آوزد.درواقع مجموعه ای از خطوط افقی،عمودی،مورب که بصورت موازی در تمام صفحه حرکت میکنند وشکل ظاهری گرید را نمایان میسازه.

تصویراصلی گرید

درطراحی گرافیک جهت دستیابی به گریداز قوانین هندسه بهره میگیریم،به طورمثال دایره در هندسه ۳۶۰محسوب میشه،اگربصورت افقی یا عمودی دایره را نصف کنیم قاعدتا ۱۸۰درجه خواهد بود اما درطراحی گرید تنها از قواعد هندسه استفاده میشه و از قانون ریاضی هندسه گونه هندسی پرهیز شده است،بنابراین خط عمودی۱۸۰ درجه و به خط افقی۹۰درجه و خط مورب از راست بالا به پایین۴۵ وازراست پایین به چپ بالا۱۳۵ درجه گفته میشه ودرجه هندسی آن حذف میگرده.درواقع برای طراحی گرید به چهار خط الف)عمودی۱۸۰ درجه ب)افقی۹۰درجه ج) مورب۴۵ درجه د) مورب ۱۳۵ درجه نیاز است واین نحوه طراحی راهگشا و راهنمای مناسبی برای طراحی گرید خواهد بود.

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر