Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۹

طراحی لوگو


همه چیز در مورد طراحی لوگو و طراح لوگومقدمه از لوگو و نحوه به وجود آمدنپیشینه طراحی لوگو و یا نشان را باید به دوران انسانهای غارنشین مربوط دانست که مفاهیم مختلف مانند شکار و یا خطر و ….. را به شکل و نشان های مختلف برای یگدیگر نمایش می […]